Integritetspolicy

Expohouse Sweden AB värnar om din personliga integritet och vi eftersträvar hög säkerhetsnivå i vårt dataskyddsarbete för att skydda dina personuppgifter på ett säkert sätt. Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med kraven i dataskyddsförordningen och andra tillämpbara lagar.

Det är viktigt att du känner dig trygg när du lämnar personuppgifter till oss och vi önskar att du läser integritetspolicyn i sin helhet innan du fortsätter använda våra tjänster.

Här beskrivs hur vi samlar in och använder personuppgifter, och hur vi arbetar för att skydda informationen. Med personuppgifter avses all typ av information som kan kopplas till dig som fysisk person. Den beskriver också vilka rättigheter du har när det gäller behandlingen av dina personuppgifter, och hur du ska gå tillväga för att utöva dessa rättigheter.

Personuppgiftsansvarig

Expohouse Sweden AB, organisationsnummer 556355-71-22, Metallvägen 44, 195 72 Rosersberg är personuppgiftsansvariga för behandlingen av personuppgifter.

Vilka personuppgifter samlar vi in?

De personuppgifter vi behandlar beror på vilken situation och vilket syfte/ändamål vi behöver hantera personuppgifter. För att fullfölja våra åtaganden till dig som kund, uppdragsgivare och leverantör samlar vi in kontaktuppgifter som namn, adress, telefonnummer, e-postadress, yrkestitel, betalningsinformation, information om de varor/tjänster som beställts, köpts eller utförts historiskt.

Om du använder någon av våra tjänster, anmäler dig som intressent av nyhetsbrev, deltar i undersökningar, tar del av kampanjer eller söker jobb hos oss samlar vi in kontaktuppgifter som namn, telefonnummer, e-post och telefonnummer. Vi registrerar inte känsliga personuppgifter som etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, hälsa och sexuell läggning. Om du lämnar känsliga personuppgifter till oss krävs ditt samtycke till att vi hanterar dem.

Utöver detta kan vi komma att samla in information om IP-adresser och vad du använder för slags enhet när du besöker vår hemsida. Expohouse hemsida använder cookies när du besöker vår webbplats.

Rättslig grund och ändamålet med behandling av personuppgifter

Expohouse hanterar personuppgifter enbart för de ändamål de avser. De huvudsakliga ändamålen är för att fullfölja våra åtaganden som samarbetspartner, hantera beställningar och köp, marknadsföring, utveckling av vår verksamhet, hantera undersökningar, intresseanmälningar eller jobbansökningar.

Behandlingen av personuppgifter utgår från en eller flera rättsliga grunder i enlighet med EU:s allmänna dataskyddsförordning, GDPR:

— Samtycke
— Fullgörande av avtal
— Rättslig förpliktelse
— Skydd för grundläggande/vitala intressen
— Efter en intresseavvägning

Hur länge sparas uppgifterna?

Vi sparar dina personuppgifter så länge det behövs för att uppfylla de ändamål som uppgifterna avser samt så länge det är nödvändigt för att uppfylla våra åtaganden eller om lagen kräver att vi sparar uppgifterna. Uppgifterna raderas eller avidentifieras därefter på ett systematiskt och säkert sätt. Personuppgifter som vi sparar baserat på samtycke kan du närsomhelst begära att vi raderar eller avidentifierar.

Överföring av personuppgifter

De personuppgifter du lämnar till Expohouse kan komma att lämnas ut till myndigheter i form av Skatteverket, Polisen eller andra instanser om lagen kräver det. Expohouse kommer aldrig att sälja vidare personuppgifter till tredje part om vi inte har ditt samtycke till att göra det.

Expohouse kan komma att lämna ut information till våra samarbetspartners och leverantörer om det krävs för att fullfölja våra åtaganden. I dessa situationer är de aktörerna skyldiga att behandla och skydda dina personuppgifter enligt våra instruktioner och krav enligt dataskyddsförordningen.

Tillgång, rättelse och radering av personuppgifter

Du har rätt att begära ett registerutdrag av de personuppgifter och information vi sparar om dig. Du har rätt att korrigera felaktig eller missvisande personuppgifter, samt rätt att begära att vi raderar dina personuppgifter om de inte längre är nödvändiga för de syften de samlades in för.

Om du önskar tillgång till, rättelse eller radering av personuppgifter, vänligen kontakta hr@expohouse.com.

Om du har klagomål angående vår personuppgiftsbehandling och personuppgiftsansvarig har du möjlighet att vända dig direkt till Datainspektionen.

Skyddsåtgärder

För att skydda dina personuppgifter från obehörig behandling, förlust och skada har vi vidtagit rimliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder.

Kontakta oss

Expohouse Sweden AB, 556355-7122, Metallvägen 44, 195 72 Rosersberg, hr@expohouse.com